• Slayt

2023 / 2. SAYI

İçindekiler/Jenerik

1. Aynur ŞANLITÜRK - Klasik Türk Şiirinde Peri ve Peri ile İlgili Motifler

2. Büşra KENGER - William Shakespeare’in “Romeo ve Juliet” ile Abdülhak Hâmit Tarhan’ın “Nesteren” Adlı Tiyatroları Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme

3. Hande PEKER ALTUN - Mustafa Kutlu’nun “Kötü Bülbül”ü ile Oscar Wilde’ın “Bülbül ile Gül” Hikâyelerinin Mukayesesi

4. Ömer Alp ÇETİN - Türkiye’deki Mongolistik Çalışmalarında Ahmet Temir’in Yeri

5. V.A. BURNAKOV, Çev. Atilla BAĞCI - Hakasların Geleneksel Dünya Görüşünde Ayı

6. Michael KNÜPPEL - The 65th Annual Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC) in Astana

7. Buket Nur KIRMIZIGÜL ŞİMŞEK - Kaya, Ceval (Ed.). Uygurca Altun Yaruk Belgeler [= Goldglanz-Sūtra Documents in Old Uyghur]. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2023, pp. 842, ISBN: 978-975-17-5510-0

bitig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Yayın İlkeleri

 

2023 / 1. SAYI

İçindekiler / Jenerik

1. Sefa ÇİÇEK - Uygurca - Çince İdikut Sözlüğünde Moğolca Sözcükler: Kökenbilimsel ve Anlambilimsel Bir Değerlendirme

2. Betül Sena ERDOĞRU - Hayâlî Bey Dîvânı’nda Bir Beytin Mensubiyeti Üzerine Düşünceler

3. Cennet ESEN - Cahit Zarifoğlu’nun Hikâyelerine Yabancılaşma Kavramı Etrafında Bir Bakış

4. Ayşenur AKIN - Safveti Ziyâ’nın ‘‘Salon Köşelerinde’’ ile Oscar Wilde’ın ‘‘Dorian Gray’in Portresi’’ Romanlarında Entelektüel Hedonizm

5. Zoya Petrovna SOKOLOVA /Çev. Atilla BAĞCI - Ayı Kültü

6. Hilal YILDIZ - Başak Perçin Bostan, Peter Simon Pallas Zoographia Rosso-Asiatica. Türk ve Moğol Dillerine Ait Hayvan Adlarının Tespiti ve İncelenmesi. Aktif Yayınevi. İstanbul, 2023.

Bitig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Yayın İlkeleri

1. Bitig’in Amacı:

1.1. Türk dili, edebiyatı ve kültürünün tarihsel ve modern alanlarına ait yeni ve orijinal bilimsel çalışmaları Türklük Bilimi alanının hizmetine sunmak.

1.2. Türklük Bilimi alanındaki çalışmaları, modern teoriler çerçevesinde yorumlayıp yerelden, ulusal, ve uluslar arası düzeye taşıyarak evrensel dilbilim, edebiyat bilimi ve kültür bilimi alanlarına katkıda bulunmak.

2. Bitig’in Kapsamı:

Bitig, Türk Dili ve Edebiyatının Türk dünyası dil ve edebiyatlarını da içine alarak, bu alanlarla ilgili tarih, antropoloji ve etnoloji vb. alanlardan da faydalınarak hazırlanan betimsel, teorik, eşzamanlı, artzamanlı ve karşılaştırmalı orijinal bilimsel çalışmaları kabul etmektedir.

3. Bitig Genel İlkeleri:

3.1. Bitig, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından hazırlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

3.2. Bitig, Bahar (Haziran) ve Güz (Aralık) olmak üzere yılda iki sayı yayınlanır.

3.3. Bitig yayın ilkelerine uygun yazılar, bitigdergisi@gmail.com e-posta adresine gönderilir.

3.4. Bitig’te yayımlanan makalelere ücretsiz olarak https://bitig.ogu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

3.5 Derginin yayın dili Türkçe’dir. Yayın ilkelerine uygun olmak koşuluyla İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça dillerinde yazılar yayımlanır. Ancak Türkçe-İngilizce başlık, özet ve anahtar sözcükler yazıya eklenmelidir.

3.6. Aşağıda belirlenen yazım koşullarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye kesinlikle alınmaz.

4. Bitig Yayın Etiği:

4.1. Bitig, yayın etik kurallarına bağlıdır ve yayınlarında da bu kurallara uygun yayın yapar. Bitig, bilimsel yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından dergi editörleri için geliştirilen temel uygulamaların aşağıdaki ilkelerine, yayın etiği akış şemalarında yer alan izlenceye  https://publicationethics.org/resources/flowcharts) uymayı taahhüt eder.

4.2. Bitig’e gönderilecek yazıların daha önce yayımlanmamış, yayın programına dâhil edilmemiş, ya da başka bir dergide yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olması gerekmektedir. Gönderilen her bir yazının orijinal olup olmadığı ya da alana katkılı olup olmadığı yayın kurulu tarafından incelendikten sonra en az iki hakem tarafından kör değerlendirmeden geçirilir.

4.3. Bitig, benimsemiş olduğu çift kör hakem süreci gereği, sunulan yazıların hakem değerlendirmesine gönderilme sürecinde, yazarların ve hakemlerin anonimliğini garanti altına alır. Yazara dair bilgilerin gizliliği derginin sorumluluğundadır. Ancak bu bilgiler, muhtemel suiistimal taşıyan yazıları soruşturmak amacıyla açılacak olası bir soruşturmada paylaşılabilir.

4.4. Hakemlerden birinin olumsuz raporlaması halinde, ilgili yazı üçüncü hakeme gönderilir; yazı, üçüncü hakemin kararı doğrultusunda karara bağlanır. Hakemlerden “olumlu / yayınlanabilir” olarak raporlanan yazılar, dergide yayınlanma hakkı kazanmış olur. Ancak yayın kurulu ya da hakemler tarafından intihal, daha önce yayınlanmış olma, yazıların başkalarına ait olma durumları tespit edilen yazılar asla yayınlanmaz. Keza başka araştırmalardan kopyalanarak / dilimlenerek oluşturulmuş yazılar ile telif hakkı ihlali olan yazılar da etik dışı davranışlar olarak kabul edilir ve bu tür yazılar da yayınlanmaz. Bitig’e gönderilen yazılar intihal açısından iThenticate programına sokulur, yazarlardan da ayrıca intihal raporu istenebilir.

4.5. Bitig’e gönderilen makale, anket, ölçek, saha araştırması gibi telif hakkı olan ve etik sözleşme gerektiren yazılarda, yazarın Etik Komisyon İzni alması ve yayın kuruluna makale ile birlikte göndermesi zorunludur. Etik Komisyon İzni olmayan yazılar, hakem değerlendirme sürecine dahil edilmez.  Bitig, başvuru yapan yazardan makalesi ile ilgili Etik Komisyon İzni, Gönüllü Katılımcı Formu, 18 yaşından küçük çocuklarla ilgili yapılan araştırmalarda Aile İzin Formu ve ibraz edilmesi gereken belgeleri talep etme yetkisine sahiptir.

4.6. Yayımlanan yazıların telif hakkı Bitig dergisine devredilir. Makale ve çevirilerde fikrî, ilmî ve hukukî sorumluluk, yazarlara / çevirmenlere aittir. Dergide makaleleri / çevirileri yayımlanan bütün yazarlar / çevirmenler bu maddeyi kabul etmiş sayılır.  Bitig, makalelerde yazarların ifade özgürlüğünü her koşulda savunur. Bitig’te yayımlanacak makalelerde ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı her tür içerik reddedilir. Bitig, bu içerikteki yazıları sürece sokmadan reddetme hakkını kullanır.

4.7. Dergide yayımlanan yazılar, fotoğraflar, tablolar ve grafikler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

4.8. Editör, yayım aşamasındaki yazılarda esasa yönelik olmayan imlâ, noktalama gibi hususlar ile ilgili düzeltme yapma hakkına sahiptir.

4.9. Bitig’e gönderilen yazılar için, değerlendirmelerde bulunan yayın kurulu üyeleri ve hakemler ile yazarlara herhangi bir ücret ödenmez; makaleleri yayımlanan yazarlardan da herhangi bir ücret talep edilmez

4.10. Bitig dergisinde yayım değerlendirme sürecini tamamlamış yazılar, yayımlanmak üzere sıraya konulur. Ancak, konu önceliği ve güncelliği gibi  sebeplerden dolayı yayın akışında değişiklikler yayın kurulu tarafından yapılabilir.

5) Bitig Yayım Kuralları:

5.1. Makalenin yazarı, adını, soyadını, görev yaptığı kurumu, akademik unvanını ve ORCID numarasını tam ve açık olarak belirtmeli, kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta adresini vermelidir.

5.2. Yazıların başında kısa birer Türkçe ve İngilizce özet (en çok 100 sözcük) ile Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (en çok 10 sözcük) bulunmalıdır (İtalik olarak ve Times 9 punto ile yazılmalıdır).

5.3. Yazılar, Times 10 puntoyla ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında enter tuşu kullanılmamadır.

5.4. Yazılarda akademik alıntı, atıf ve kaynak gösterimi için APA 6. Edisyon kullanılır.

Publishing Principles of Bitig Journal of Turcology Researches

1. Purpose of Bitig:

1.1. To present new and original scientific studies of the historical and modern fields of Turkish language, literature and culture to the service of the field of Turcology.

1.2. To contribute to universal linguistics, literature science and cultural science fields by interpreting the studies in the field of Turcology within the framework of modern theories and taking it from local to national and international level.

2. Scope of Bitig:

Bitig, which deals with the descriptive, theoretical, simultaneous, diachronic and comparative aspects / problems of Turkish languages ​​and literatures, also accepts papers from other fields related to Turkish language and literature and culture such as folklore, regional relations, history, religion.

3. Bitig General Principles:

3.1. Bitig is an international refereed journal that started its publishing in 2021.

3.2. Bitig is published twice a year, Spring (June) and Fall (December).

3.3. Papers in accordance with Bitig publishing principles are submitted to the e-mail address of bitigdergisi@gmail.com.

3.4. Papers published in Bitig can be accessed free of charge at https://bitig.ogu.edu.tr.

3.5. The language of the journal is Turkish. Papers are published in English, German, French or Russian languages, provided that they comply with the principles of publication. However, Turkish-English titles, abstracts and keywords must be included in the article.

3.6. Papers that do not comply with the writing conditions specified below are strictly not evaluated.

4. Bitig Publishing Ethics:

4.1. Bitig adheres to the rules of publication ethics and carries out its publications according to these rules. Bitig is committed to applying the scientific publication ethics to the highest standards and following the principles of the basic practices developed by the Committee on Publication Ethics (COPE) for journal editors, the flowcharts on publication ethics https://publicationethics.org/resources/flowcharts).

4.2. The papers to be sent to Bitig must not have been published before, must not be included in the publishing program, or must not have not been in the evaluation process to be published in another journal. Whether each paper submitted to is original or whether it has contribution to the field is reviewed by the editorial board and all papers are subject to the double-blind peer-review process.

4.3. Bitig guarantees the anonymity of the authors and the referees in the process of sending the submitted articles to the referee evaluation due to the double-blind referee process it has adopted. The confidentiality of the information about the author(s) is the responsibility of the journal. However, this information can be shared in a possible investigation to investigate possible abusive papers.

4.4. If one of the referees reports negatively, the related paper is sent to the third referee; the paper is decided based on the resolution of the third referee. The papers reported as “positive / publishable” from the referees are entitled to be published in the journal. However, in cases of plagiarism, previously published, and belonging of papers to others determined by the editorial board or the referees are never published. Likewise, papers created by copying / slicing from other studies and papers with copyright infringement are also considered as unethical behaviors and such papers are not published. Papers sent to Bitig are evaluated by iThenticate program in terms of plagiarism, and plagiarism report can also be requested from the authors.

4.5. In manuscripts that are copyrighted and require an ethical contract, such as papers, questionnaires, scales, field researches sent to Bitig, the author must obtain an Ethical Commission Permission and send it to the editorial board along with the paper. Papers without Ethical Commission Permission are not included in the referee evaluation process. Bitig has the authority to request the Ethical Commission Permit, Volunteer Participant Form, the Family Consent Form in the researches conducted for the children under the age of 18 and the documents that must be submitted from the applicant author.

4.6. The copyright of the published papers is transferred to Bitig journal. Intellectual, scientific and legal responsibility in papers and translations belongs to the authors / translators. All authors / translators whose articles / translations are published in the journal are deemed to have accepted this article. Bitig defends the freedom of expression of the authors in all conditions in the papers. In the papers to be published in Bitig, all kinds of racist, sexist and discriminatory content are rejected. Bitig uses the right to reject the papers in this content without starting the process.

4.7. Papers, photos, tables and graphics published in the journal can be used by citing the source.

4.8. The editor has the right to make corrections regarding the issues such as spelling and punctuation, which are not essential for the papers in the publishing stage.

4.9. For the papers submitted to Bitig, no fee is paid to the members of the editorial board, the referees and the authors making evaluations; No fee is requested from the authors whose papers are published.

4.10. Papers that have completed the publication evaluation process in Bitig journal are put in order for publication. However, changes in the publication process can be made by the editorial board for reasons such as subject priority and timeliness.

5) Bitig Publishing Rules:

5.1. The author of the paper must state his / her name, surname, institution, academic title and ORCID number completely and clearly, and provide a full address, telephone number and e-mail address that can be contacted directly.

5.2. There must be a short Turkish and English abstract (maximum 100 words) and Turkish and English keywords (maximum 10 words) at the beginning of the articles (must be be written in Italic and Times 9 font size).

5.3. Manuscripts must be written with Times 10 font size and 1.5 line spacing. Tab key must not be used at the beginning of paragraphs and enter key must not be used between paragraphs.

5.4.. APA Version 6th should be used for the citation, reference and bibliography system.

 

 

 

Ziyaretçi Sayısı (Temmuz 2021'den itibaren)

  • 2
  • 31
  • 463
  • 8961
  • 30739